Werkwijze

Procedure

Wij beoordelen elk geschil op zijn merites. Wij vragen eerst aan partijen het geschil in een korte notitie te beschrijven. Aansluitend maken we met partijen afspraken over de procedure. Denk aan de keuze tussen bindend advies of arbitrage, de beperking van de beslissing tot een bepaald onderdeel in een meeromvattend geschil, het aantal schriftelijke rondes, de data waarop de stukken worden ingediend, de vraag of een deskundigenbericht nodig is (bijvoorbeeld om een aandelenbelang te waarderen) en de mondelinge behandeling. Hier kunt u twee voorbeelden van procesreglementen zien. Desgewenst wordt een schikking beproefd.

Samenstelling college

In de normale samenstelling van het oordelende college hebben Blanco, Smeehuijzen en De Kluiver zitting. Als bijzondere expertise vereist is, bijvoorbeeld in een zaak met een zware technische component, kan in overleg met partijen een van hen worden vervangen door een deskundige op dat terrein.

De oordeelsvorming

Wij streven ernaar conflicten op te lossen op een wijze die recht doet aan de concrete omstandigheden van de zaak en aan de juridische context. De beslissing komt tot stand na een grondige en kritische gedachtewisseling, zonder vooringenomenheid, waarin alle aspecten van de zaak de aandacht krijgen die zij verdienen.

Contact

post@bsk-disputeresolution.nl

 

José Blanco Fernández
+31 (0)85 890 11 99

Lodewijk Smeehuijzen
+31 (0)85 890 11 98

Harm-Jan de Kluiver
+31 (0)85 890 11 97